Home Verkoopsvoorwaarden
 1. Alle commerciële transacties tussen de bvba A.C.I. (hierna “A.C.I.” genoemd) en de klant, worden beheerst door onderhavige algemene voorwaarden. Deze voorwaarden hebben van rechtswege voorrang op de aankoop- of andere voorwaarden van de klant, zelfs indien deze bepalen dat zij als enige gelden. De eventuele nietigheid van één of meerdere bedingen uit deze algemene voorwaarden, doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere clausules. A.C.I. behoudt zich het recht voor om de bepalingen van deze algemene voorwaarden te wijzigen.
 2. Een offerte van A.C.I. is steeds geheel vrijblijvend en blijft gedurende één maand geldig. Offerten omvatten enkel werken die er uitdrukkelijk in vermeld worden. De opgegeven prijzen, hoeveelheden en uitvoerings- of leveringstermijnen zijn steeds indicatief.
  Behoudens andersluidend schriftelijk beding, is A.C.I. gerechtigd vervangingen en aanvullende werken uit te voeren en te factureren, waarvan de noodzakelijkheid blijkt tijdens de uitvoering van de contractueel voorziene werken.
 3. Een overeenkomst komt pas tot stand na schriftelijke of elektronische bevestiging van de bestelling van een klant door A.C.I., of door een begin van uitvoering door A.C.I.. Eventuele wijzigingen of aanvullingen na de totstandkoming zijn slechts geldig na schriftelijk akkoord van beide partijen.
 4. Opgegeven uitvoerings- of leveringstermijnen zijn steeds indicatief. Niet naleving van deze termijnen kan nooit aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst lastens A.C.I., tot indeplaatsstelling noch tot betaling van enige schadevergoeding aan de klant. Wijzigingen in de opdracht hebben automatisch tot gevolg dat de vooropgestelde uitvoerings- of leveringstermijnen vervallen.
  Alle omstandigheden die bij het opmaken van de offerte redelijkerwijze onvoorzienbaar waren en die de uitvoering van de overeenkomst financieel of anderszins zwaarder of moeilijker maken (zoals weersomstandigheden, vertragingen bij leveranciers, ziekten, personeelstekort, staking, bedrijfsorganisatorische omstandigheden, vertraging van andere aannemers werkzaam op de werf, het in gebreke blijven van de klant om A.C.I. de nodige inlichtingen te verschaffen nodig voor de uitvoering van de opdracht), zullen worden beschouwd als gevallen van overmacht. Ze geven A.C.I. het recht de herziening, schadevergoeding of de ontbinding van de overeenkomst te vragen door een eenvoudige schriftelijke betekening aan de klant, zonder dat zij enige schadevergoeding verschuldigd is of kan zijn. Indien werklieden van A.C.I. zich op het overeengekomen ogenblik op een werf aanbieden om werken uit te voeren en niet tot uitvoering van de werken kunnen overgaan, zullen alle kosten en uurlonen hiervoor worden aangerekend.
 5. Bij annulatie van een opdracht of aankoop, zelfs gedeeltelijk, wordt de klant een schadevergoeding aangerekend van 10% van de prijs van de geannuleerde opdracht of aankoop met een minimum van 500 EUR, onverminderd het recht voor A.C.I. op vergoeding van hogere bewezen schade.
 6. Behoudens andersluidend beding, zal de klant eventuele klachten steeds aangetekend overmaken aan A.C.I. per aangetekend schrijven:
  (a) In geval van zichtbare gebreken of niet-conformiteit, binnen de acht (8) dagen na factuurdatum
  (b) In geval van verborgen gebreken, binnen de acht (8) dagen na de ontdekking van het gebrek
  Naast de gevallen die ressorteren onder de tienjarige aansprakelijkheid, wordt een waarborg gegeven van maximum 6 maanden na factuurdatum van de werken of goederen voor verborgen gebreken, zonder dat de vrijwaringstermijn langer kan zijn dan deze van de leveranciers, onderaannemers of producenten van de materialen.
  De aansprakelijkheid van A.C.I. voor zichtbare en/of verborgen gebreken kan niet meer weerhouden worden na afloop van voormelde termijnen. Na deze termijnen worden de werken geacht definitief aanvaard te zijn en dit tijdstip wordt beschouwd als enige en definitieve oplevering. Het indienen van een klacht geeft de klant niet het recht om zijn betalingsverplichtingen op te schorten. Elke aanspraak op vrijwaring vervalt bij verwerking, verandering, herstel door de klant of door derden, ingeval van abnormale of buitengewone aanwending, -belasting en/of –slijtage van de gebruikte materialen of goederen, schade veroorzaakt door overmacht, vorst of vochtschade.
  De aansprakelijkheid van A.C.I. is beperkt tot de aansprakelijkheid die dwingend door de wet is opgelegd. A.C.I. is dus in geen enkel geval aansprakelijk voor onrechtstreekse schade, zoals verlies van omzet, winstderving of stijging van de algemene kosten. A.C.I. is evenmin aansprakelijk voor gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt worden door een daad van de klant of van een derde, ongeacht of deze worden veroorzaakt door een fout of nalatigheid. Indien de aansprakelijkheid van A.C.I. wordt weerhouden, is deze beperkt tot (geheel of gedeeltelijke) vervanging of herstel of tot terugbetaling van de prijs. A.C.I. kan bovendien in geen geval aansprakelijk zijn voor fouten te wijten aan foutieve of onvolledige informatie (o.m. inzake materiaalkeuze of werkwijze) zoals door de klant meegedeeld.
 7. De prijzen van A.C.I. (behoudens anders vermeld) zijn exclusief BTW en exclusief levering, vervoer en verzekerings- en administratiekosten.
  Behoudens een andere schriftelijke vermelding op de factuur, zijn de facturen van A.C.I. betaalbaar op haar zetel, binnen de 20 dagen na factuurdatum. Het bedrag van elke factuur dat niet volledig betaald is op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een nalatigheidintrest a rato van 1,25% per maand, waarbij elke begonnen maand als volledig verlopen wordt beschouwd, en een forfaitaire vergoeding van 15% op elke verschuldigde factuur, met een minimum van 250 EUR per factuur, onverminderd het recht voor A.C.I. op vergoeding van hogere bewezen schade.
  Indien de klant in gebreke blijft om één of meerdere uitstaande facturen of vorderingsstaten te voldoen of ingeval van (dreigend) faillissement, gerechtelijke of minnelijke ontbinding, aanvraag WCO, staking van betaling, of bij het ontvangen van ongunstige solvabiliteits- of handelsinlichtingen omtrent de klant, kan A.C.I., hetzij de uitvoering van werken of de levering van de goederen opschorten tot wanneer alle uitstaande bedragen, inclusief de toegevoegde schadevergoeding en verwijlinteresten, aangezuiverd zijn, hetzij de overeenkomst kosteloos ontbinden via eenvoudige aangetekende brief. Bovendien brengen deze gevallen de onmiddellijke opeisbaarheid mee van alle uitstaande facturen, zelfs als deze die nog niet vervallen zijn en vervallen alle toegestane betalingsvoorwaarden.
  Afkortingen worden steeds aanvaard onder alle voorbehoud en zonder enige nadelige erkentenis, en eerst toegerekend op de vervallen rente, vervolgens op het schadebeding, en tenslotte op de openstaande hoofdsom.
  Facturen en/of vorderingsstaten kunnen enkel geldig worden geprotesteerd per gemotiveerde aangetekende brief en binnen de acht dagen na factuurdatum, met vermelding van de factuurdatum en nummer.
 8. Indien de materialen of grondstoffen door A.C.I. worden aangeleverd, blijven zij, alsook alle verkochte goederen, eigendom van A.C.I. tot volledige betaling van het verschuldigde bedrag (hoofdsom, interesten en kosten) door de klant. Het is de klant bijgevolg verboden de geleverde materialen hetzij te verkopen, hetzij te verpanden aan een derde of erover op enige wijze te beschikken, zolang de prijs niet volledig is betaald.
  In geval van schending van voorgaande, bekomt A.C.I. automatisch een voorrecht op de gerealiseerde verkoopprijs van de materialen en is de klant aan A.C.I. een forfaitaire schadevergoeding van 50% van de aannemings- of verkoopprijs verschuldigd.
  Materialen reizen steeds op risico van de klant. Eens de goederen en materialen door A.C.I. geleverd hetzij aan de klant, hetzij op de werf, zijn alle risico’s inherent aan de materialen voor rekening van de klant en is A.C.I. niet meer aansprakelijk ingeval van beschadiging of diefstal van deze goederen, onverminderd bovenvermeld eigendomsvoorbehoud.
 9. Uw persoonsgegevens worden door A.C.I verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling/aankoop en voor direct marketing op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op info@studioclement.be.
  Via dat adres kan u ook vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vindt u op onze website: www.studioclement.be onder de knop ‘privacy’.
 10. Alle geschillen voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden alsook uit elke andere overeenkomst tussen A.C.I. en de klant, behoren tot de bevoegdheid van de rechtbanken van Kortrijk. Het Belgisch recht is van toepassing.